fbpx

Regulamin

REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ 

WWW.PROJEKTFOTOGRAFIA.PL

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest określenie warunków i zasad korzystania z Serwisu, służącego do promocji Usług oraz zawierania Umów. 
 2. Podmiotem będącym właścicielem oraz administratorem Serwisu jest Administrator. 
 3. Warunkiem korzystania z Serwisu przez Użytkownika jest zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu. Regulamin jest udostępniany nieodpłatnie w widocznym miejscu w Serwisie. 
 4. Użytkownik akceptuje treść Regulaminu poprzez zaznaczenie właściwego pola przy zawarciu Umowy. Użytkownik, który nie wyrazi zgody na postanowienia Regulaminu nie może zawrzeć Umowy z Administratorem.  
 5. Właścicielem Serwisu jest Administrator.
 6. Administrator jest usługodawcą usług świadczonych drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r o świadczeniu usług drogą elektroniczną.  
 7. Regulamin stanowi jednocześnie regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 wskazanej ustawy. 

§ 2

DEFINICJE

Pojęciom stosowanym w niniejszym Regulaminie nadaje się następujące znaczenie: 

 1. Administrator – SUPERTRAMP Karol Lewandowski, jednoosobowa działalność gospodarcza, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 8842624768 oraz REGON: 360511291, adres: ul. Sadowa, nr 6A, 58-100 Świdnica, adres e-mail: kontakt@busemprzezswiat.pl;
 2. Dowód zapłaty – faktura lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa;
 3. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami;
 4. Materiały edukacyjne – materiały edukacyjne w wersji cyfrowej udostępniane za pośrednictwem Serwisu;
 5. Płatność – wpłata na konto Administratora za pośrednictwem płatności internetowych Tpay.com lub PayPal z tytułu Umowy;
 6. Regulamin – niniejszy regulamin;
 7. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem www.kursy.busemprzezswiat.pl;
 8. System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie określany Internetem;
 9. Umowa – umowa o świadczenie Usług zawierana pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem na zasadach określonych w Regulaminie;
 10. Usługa – świadczona przez Administrator na rzecz Użytkownika płatna usługa polegającą na udostępnieniu za pomocą serwisu materiałów edukacyjnych;
 11. Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna.

§ 3

WARUNKI OGÓLNE

 1. W celu prawidłowego korzystania z funkcjonalności Serwisu oraz realizacji Umowy, niezbędne jest spełnienie poniższych warunków: 
 1. połączenie z siecią Internet, 
 2. posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów sieci Internet, 
 3. korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów hipertekstowych, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę www, obsługującej język programowania JavaScript oraz akceptującej pliki cookies, 
 4. posiadanie adresu poczty elektronicznej. 
 1. Administrator świadczy usługi i zawiera umowy w języku polskim.
 2. Wszystkie ceny podawane przez Administratora wyrażone są w polskiej walucie
 3. Administrator nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Użytkownik poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.
 4. Administrator zapewnia Użytkownikowi korzystającemu z systemu poprawność działania Serwisu w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, Firefox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px, dzięki którym będzie możliwe odtwarzania materiałów wideo, np. serwisu YouTube.com. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, Firefox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie serwisu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności serwisu, należy je wszystkie wyłączyć. Dodatkowo, Użytkownik powinien dysponować aplikacjami umożliwiającymi odczytywanie plików Adobe PDF oraz Microsoft Excel – w wersji 2010 lub nowszej.
 5. Użytkownik zobowiązany jest do:
  1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  2. korzystania z Serwisu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Serwisu niezamówionej informacji handlowej (spam),
  4. korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla innych użytkowników oraz dla Administratora,
  5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Serwisu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
  6. korzystania z Serwisu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami netykiety.

§ 4

ZAWARCIE UMOWY I REALIZACJA

 1. W celu zawarcia Umowy oraz uzyskania dostępu do Usługi Użytkownik powinien wypełnić formularz znajdujący się na stronie Serwisu po adresem www.kursy.busemprzezswiat.pl.
 2. Zawarcie Umowy z Użytkownikiem następuje z chwilą zaksięgowania płatności na koncie Administratora, o czym informuje on Użytkownika.
 3. Administrator wystawia Użytkownikowi dowód zakupu i przesyła w wersji elektronicznej na adres e-mail Użytkownika w formie wybranej przez Użytkownika podczas wypełniania formularza.
 4. Umowa zawierana jest na czas 1 roku, co oznacza, że po uiszczeniu jednorazowej opłaty Użytkownik uzyskuje dostęp do kursu na 1 rok. Czas ten liczy się nie od momentu zakupu Usługi, ale od momentu udostępnienia pierwszych materiałów. Wyjątkiem są oferty specjalne – w przypadku pierwszych edycji naszych kursów dostęp jest „dożywotni”, co oznacza, że gwarantujemy dostęp do lekcji przez minimum 10 lat.
 5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że treści zawarte w kursie są wyłącznie wyrazem osobistych poglądów Administratora i nie stanowią podstawy do wnoszenia jakichkolwiek roszczeń przeciwko Administratorowi.
 6. Płatności są obsługiwane przez spółkę Krajowy Integrator Płatności S.A z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 73/6, kod pocztowy: 61-808, KRS: 000041235, operatora serwisu płatności Tpay.com, lub – w przypadkach awarii podstawowego dostawcy: przez PayLane sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Arkońskiej 6/A3, kod pocztowy: 80-387, KRS: 0000227278 lub przez PayU SA z siedzibą w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 182, kod pocztowy: 60-166, KRS: 0000274399.

§ 5

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Użytkownikowi przysługuje, na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33 i 34 ww. ustawy.
 2. Termin odstąpienia od Umowy wynosi 30 dni od dnia pierwszego udostępnienia materiałów edukacyjnych, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Użytkownik może złożyć na formularzu, którego wzór otrzyma na maila po kontakcie z Administratorem lub w innej formie zgodnej z prawem konsumenckim.
 4. Administrator niezwłocznie potwierdzi Użytkownikowi na e-mail (podany przy zawieraniu Umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 5. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą.
 6. Administrator niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy złożonego przez Użytkownika zwróci Użytkownikowi wszystkie dokonane przez niego płatności na podstawie Umowy.
 7. Administrator dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Użytkownik, chyba że Użytkownik wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§ 6

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Wszelkie treści, grafiki lub innego rodzaju materiały, w tym materiały edukacyjne będące przedmiotem Usług, znajdujące się w Serwisie są Administratora praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej należących do Administratora lub wykorzystywanych przez Administratora na podstawie odrębnych umów.  
 2. Użytkownik nie może wykorzystywać treści, grafik lub innego rodzaju materiałów znajdujących się w Serwisie (w całości lub w części) w celach komercyjnych bez uprzedniej zgody Administratora, w szczególności Użytkownik nie może drukować, kopiować, modyfikować, pobierać na dysk twardy lub inny nośnik danych, a także zamieszczać w treści innych opracowań (np. dokumentach papierowych, publikacjach prasowych, stronach internetowych, blogach oraz mediach społecznościowych) treści, grafik lub innego rodzaju materiałów znajdujących się w Serwisie (w całości lub w części).  
 3. Użytkownik może wykorzystywać treści, grafiki lub innego rodzaju materiały znajdujące się w Serwisie (w całości lub w części) w celach innych niż komercyjne, w szczególności w celach edukacyjnych, informacyjnych lub innych dopuszczalnych na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 
 4. Użytkownikowi zabrania się dostarczania za pośrednictwem lub z wykorzystaniem Serwisu treści bezprawnych, naruszających zasady współżycia społecznego lub obyczajności, w tym w szczególności treści o charakterze obraźliwym, pornograficznym, nawołującym do nienawiści, wulgarnych, nieprawdziwych, mogących wprowadzać w błąd, zawierających wirusy lub złośliwe oprogramowanie czy naruszających prawa osób trzecich, dobre obyczaje lub nieprawdziwe informacje godzące w dobre imię Administratora.
 5. W ramach Serwisu zabronione jest korzystanie przez Użytkowników z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików czy programów w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi.
 6. Administrator ma prawo do zaprzestania świadczenia Usług oraz rozwiązania Umowy w przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego paragrafu. 

§ 7

PRAWA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ADMINISTRATORA

 1. Administrator jest uprawniony do okresowego zawieszenia działalności Serwisu w przypadku wystąpienia awarii, błędu, usterki, a także prowadzenia prac modernizacyjnych lub naprawczych niezbędnych do poprawienia bądź przywrócenia funkcjonalności Serwisu, na okres nie dłuższy niż jest niezbędny do poprawienia lub przywrócenia funkcjonalności Serwisu. 
 2. Administrator uprzednio poinformuje Użytkowników o planowanych pracach modernizacyjnych Serwisu oraz wynikającym z nich tymczasowym zablokowaniu dostępu do Serwisu, w postaci stosownego ogłoszenia lub wiadomości mailowej. 
 3. Administrator nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku korzystania przez Użytkowników z Serwisu w sposób niezgodny z postanowieniami Regulaminu lub powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.  
 4. Administrator nie odpowiada za okresowy brak możliwości korzystania przez Użytkowników z Serwisu, jeżeli okresowy brak możliwości korzystania wynika z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność niezależny i zewnętrzny dostawca usług, w szczególności usług informatycznych lub telekomunikacyjnych dostarczanych Administratorowi lub Użytkownikowi, albo z siły wyższej lub innych zdarzeń, których Administrator nie mógł przewidzieć i którym nie był w stanie zapobiec.  
 5. Administrator nie odpowiada za działania osób trzecich obsługujących system informatyczny Serwisu, jak również za szkody powstałe w wyniku uszkodzenia sprzętu komputerowego Użytkownika bądź jego zasobów danych, w trakcie lub w związku z korzystaniem z Serwisu, w szczególności na skutek przedostania się do systemu informatycznego Użytkownika wirusów komputerowych.  
 6. Administrator ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawidłowość, prawdziwość oraz zaktualizowanie danych podanych Administratorowi. 
 7. Ograniczenia odpowiedzialności, o których mowa w niniejszym Regulaminie nie mają zastosowania do Użytkowników będących konsumentami w zakresie przewidzianym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

§ 8
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu lub działaniami Administratora. 
 2. Reklamacje należy składać Emitentowi drogą elektroniczną na adres: kontakt@busemprzezswiat.pl. W treści wiadomości elektronicznej należy zamieścić: 
 1. imię i nazwisko lub nazwę/firmę zgłaszającego reklamację,
 2. adres email zgłaszającego,
 3. dokładny opis zdarzenia stanowiącego podstawę zgłoszenia oraz wskazanie żądań zgłaszającego reklamację. 
 1. Administrator nie rozpatrzy reklamacji, jeżeli zgłaszający nie spełnił warunków formalnych reklamacji, w szczególności, jeśli zgłaszający nie poda danych kontaktowych umożliwiających odpowiedź na reklamację. 
 2. Administrator zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień. 
 3. Administrator jest zobowiązany do rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi na reklamację otrzymaną od Użytkownika w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia otrzymania tej reklamacji. 
 4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres e-mail wskazany w
  reklamacji. 

§ 9

ZAGROŻENIA

 1. Użytkownik, tak jak każda inna osoba korzystająca z Internetu, podlega zagrożeniom w związku z korzystaniem z Internetu. Podstawowym zagrożeniem każdego Użytkownika Internetu jest możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód, typu wirusy, „robaki” czy „konie trojańskie”. By uniknąć zagrożeń z tym związanych, w tym pojawiających się w momencie otwierania wiadomości elektronicznych, zaleca się, by Użytkownik zaopatrzył swój komputer (lub inne urządzenie), który wykorzystuje podłączając się do Internetu w celu korzystania z Serwisu, w program antywirusowy oraz zaporę sieciową (tzw. firewall) i stale go aktualizował. 
 2. Administrator informuje również, że szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z Serwisu wiążą się z działalnością tzw. hackerów, zmierzających do włamania się zarówno do systemu Administratora (np. ataki na jego witryny), jak i Użytkownika. 
 3. Administrator informuje, iż stosuje nowoczesne technologie ochronne celem zminimalizowania ryzyka, o których mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu, jednakże nie istnieją sposoby całkowitego i pełnego zabezpieczenia przed opisanymi niepożądanymi działaniami.

§ 10

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Użytkownika. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Administrator deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, w uzasadnionych przypadkach, w tym w szczególności w przypadku:
 1. zmiany warunków technicznych funkcjonowania Serwisu, w tym związanych z postępem technicznym lub technologicznym;
 2. zmiany warunków korzystania z oprogramowania lub korzystania z urządzeń użytych do funkcjonowania Serwisu, w tym dokonanych przez producentów lub podmioty, którym przysługują prawa do oprogramowania lub prawa do urządzeń;
 3. wydania przez uprawnione organy państwowe decyzji lub orzeczeń mających lub mogących mieć wpływ na treść Regulaminu lub funkcjonowanie Serwisu;
 4. siły wyższej;
 5. zmian formalnych lub organizacyjnych Administratora mających wpływ na funkcjonowanie Serwisu;
 6. innych uzasadnionych przyczyn.
 1. O zmianach Regulaminu i ich zakresie Użytkownicy będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania Regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.
 2. Regulamin pełni rolę ogólnych warunków umów w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
 3. Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna dla Użytkownika w zakładce Regulamin. W trakcie realizacji Umowy Użytkownika obowiązuje Regulamin zaakceptowany przez niego przy zawieraniu Umowy.
 4. Integralną część Regulaminu stanowi Polityka Prywatności. 
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne.

Regulamin z dnia 29.03.2022 r.